روحم درگیر است

 

دیرپاییست روحم درگیر است

درگیر مفهومی به نام مرگ

مرگ می بینم چون قلبم را نیز

و او را دوست دارم

چون قلبم را نیز

اما

نمی دانم 

و چون نمی دانم هایم زیاد است

نگرانم و درگیر

و به گمانم زمان زیادیست که

نگرانم

می دانم در پس این تاریکی 

امیدی است و روشنایی

حرکتی استو جوششی

دعایم کنید

/ 0 نظر / 14 بازدید