در جستجوی عهدی جدید

بیاد دارم که عهدی را شکستم

و آن روز از شکستن آن عهد شادمان بودم و شادکام ( و نمی دانستم که گمان می کنم شادمانم)

و در آرزوی عهدی جدید و رویایی جدید 

تبر در دست

لایه لایه نابود می کردم آنچه را که ساخته بودم

و حال خسته و تنها در جستجوی بندی برای تعهدم

عهدی در درون را که شکسته بودم بار دیگر احیا خواهم کرد

چگونه؟

نمی دانم اما رمز رسیدن را حرکت کردن می دانم

/ 0 نظر / 58 بازدید