برف

و درختان را زيبا يافتم

و زمين را پهن

و آسمان را کوتاه

و کاج برفی را افتاده

کودکان را شاد از تجربه لمس برف

و برف را شاد از تجربه يکتای لمس دست

وزندگی را حرکت عمودی بر مسير سقوط برف يافتم

چه زيباست لمس يکتای تجربه زندگی در دستان برفی کودکی!

/ 2 نظر / 5 بازدید
یه معلم

در ضمن عزیزم اشتباه لینک دادی به من !