زبانه های اتش

مینگارم مینگارم از برای خود که خود رابیشتر بشناسم مینویسم مینویسم برای خود تا ثبت شود بر جریده روانم گویا رمز نوشته های من شکستن وزن است گویا زبان خود را میجویم گفتگوهای درون خویش را مینگارم و تشویش درون را ایا به سکوت خواهم رسید؟ ایا توان دیدن حقیقت در من هست؟ همواره راههای زیادی برای مشاهده هست کافیست از درون ارام باشم و مشاهده گر

/ 0 نظر / 27 بازدید