جهان

این جهان تنها جهان ممکن نیست یک جهان ممکن است!

/ 1 نظر / 9 بازدید
پرستنده

خیلی نکته عجیبیه باید بهش فکر کنم. یک جهان ممکن از میان همه ممکن ها