اش نخورده و دهان سوخته

بدنبالت نمی ایم و سراغی از تو نمیگیرم زیرا میدانم که درد خبردار شدن اینکه نمایی خیلی خیلی بیشتر از درد انتظار است، حتی اگر چشمبراه باشم و نیایی به چه داستانهایی متهم شدم! به چه نگاه هایی مشکوک شدم! کدامین فریاد است ثمره سکوت من؟ و کدامین راه را باید به امید داشتن نگاهت در اسمانها جستجو کنم؟ پروازی اینچنین دردی اینچنین

/ 3 نظر / 17 بازدید
"مهاجر "

"روحی که در درد پخته می شود آرام می گیرد. احساسی که در هیچ گوشه ای از هستن آرام نمیتواند یافت ، آرام می گیرد . کسی که میداند کسی از راه نخواهد رسید به یقین می رسد . غم هنگامی بی آرامت می کند که دلواپس شادی هم باشی، آرامش غمگین! سکوت بر سر فریاد . سکونت گرفتن در طوفان!" دکتر علی شریعتی

سفرمن

چقدر این دوست "مهاجر" عالی انتخاب کرده صحبتهای دکتر شریعتی را در پاسخ این نوشته ی رمز آلودتان . یا حق

پرستنده

واقعا این حرف دکتر شریعتی خیلی درست و به جا بود....