قدردان

سلام

همواره قدردان زحماتی که برایم کشیده شده هستم

همواره خاطرات خطراتی که برایم پذیرفته شده هستم

لحظه لحظه آن روزها را به عنوان تجربیاتی عمیق در روانم ثبت می کنم.

اما این موضوع دلیل نمی شود

عزت نفس خود را زیر پا بگذارم

و اجازه دهم

که دزد غارتگر ذاتی روح

روانم را برباید

و انسانم و به انسان بودم خویش می بالم

زیرا ادعایی بر بی خطا بودن ندارم

و باز هم این موضوع دلیلی نمی شود بر اینکه اجازه دهم

هر اتهامی بر من روا داشته شود

این موضوع را برای تاریخم می نگارم...

/ 2 نظر / 16 بازدید
پرستنده

قدردان پاسداشت شما از عزت نفست هستم همسر عزیزم

استادی

از دست کی عصبانی هستید که کلی غلط و غلوط هم مطلب را نوشتید و با این همه عصبانیت آقا مخلصیم