گمنام

گمنامی نگاهم

پراکنده بودن اندیشه ام

قد قامت می کند روبرویم

نابودگر

و غبار درونم حکایت از خانه تکانی بزرگی دارد

که می جنباند همه چیز را

همه کس را

نگاهی به درون می اندازم

همچون ماهی بر اعماق شفاف دریا

غوص می کنم در درون

و لذت می برم از ابعاد بیکران روان آدمی

و یادش می افتم که:

ماهی کوچک تنگ بلور

                                دلی اندازه دریا دارد

/ 0 نظر / 17 بازدید