حقیقت نه مجاز است

شمعی افروختم تا نشانه ای باشد از آتش درون

نگاهی افکندم تا مقدمی باشد بر خرد درون

اراده ای و سکوتی و شبی

تا باز ببینم خود را بی کم و کاست

حقیقت درون خود را باز بی کم و کاست

عیان است همه

و آزمون تو آنست که دم بر نزنی و تکان نخوری

و فقط مشاهده کنی

آزمون سختیست

مراقب خودم باشم

/ 0 نظر / 17 بازدید