گاهی دلم تب می کند

در جستجوی آهی

در جستجوی گمگشته ای

دوست دارم تب کردن را

دوست دارم نگاه خمار را

از درد

از رنج

از همهمه درون

از مستی برون

و گاه از درون فریادی می کشم

که نمی خواهم....

های نمی خواهم صدایم را بشنوید

من دردی دارم

گویا و شفاف

من رازی دارم در درون که گویا خودم را تاب داشتنتش نیست

و از اینروست که تب دارم

تب دارم...

/ 5 نظر / 18 بازدید
مهاجر

چقدر زیبا بود همین طور تصویر قطره ورنگ آبی خیال انگیز و آرامش بخش مثل کوبیدن به طبلی و[گریه]

النازجونیــــــ

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

خالی از پر...

غرور من در ابدیت رنج من است!