سرفه های روح

فرصتها در گذرند، حریص باش در بدست آوردنشان و عزیز باش در نگه داشتن شان

مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
9 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
9 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
8 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
7 پست
دی 84
8 پست
رییس
1 پست
زمین
1 پست
سایه
1 پست
تعصب
1 پست
سنتوری
1 پست