سلام

امروز نیز با دو روایت از اصول کافی کلینی کتاب عقل باب تواضع شما را مهمان می کنم. (این هم هفته یک مهمانی. تا شما ما را کی مهمان می کنید؟)

 قربان حضرت عیسی (ع) بروم که روایتهاش همه رو مست می کنه.

آقای مجابی هم که دائم به ما میگن سلام حضرت عیسی!

 بنده هم خدمتشون عرض کردم که این سلام شما بیشتر به حضرت ایشان (ع) می رسد و ما را نیز در ثواب کارتان شریک کنید!

نقل است از عیسی بن مریم که او گفت: ای گروه حواریون! مرا بشما حاجتی است، آنرا برآورید. گفتند حاجتت رواست یا روح الله. پس برخواست و پاهای ایشان را بشست. آنها گفتند: ما بشستن سزاوارتر بودیم یا روح الله. فرمود: همانا سزاوارترین مردم بخدمت، عالمانند. من تا این اندازه تواضع کردم تا شما بعد از من در میان مردم چون من تواضع کنید. سپس عیسی فرمود: بنای حکمت بوسیله تواضع ساخته شود نه بوسیله تکبر چنانکه زراعت در زمین نرم میروید نه در کوه.

حواریون

 رسول خدا فرمود: حواریون از عیسی پرسیدند: یا روح الله با که بنشینیم فرمود: با کسی که دیدارش شما را بیاد خدا اندازد و سخنش دانش شما را زیاد کند و کردارش شما را به آخرت تشویق کند.

حکایت عجیبی است بر عرش بودن و فرشی بودن!حقا که ایشان درست فرمودند مایه رشد عالم خاکی بودن اوست.هرچه بیشتر خود را واکاوی کنی٬ رنگت طلایی تر می شود.