سلام

به طرز عجیبی در این حدیث گیر کردم. (هم در حیرت و هم در لذت)
شما هم وقت کردید گیر کنید.
 
امام رضا(ع) فرمودند: خداوند عقل را آفرید. به او گفت پیش آی٬ او آمد. گفت برگرد٬ او برگشت. سپس فرمود بعزت و جلالم بهتر و محبوبتر از تو چیزی نیافریدم. باز خواست و بخششم متوجه توست!

وباز از سرچشمه عقل با شما سخن خواهم گفت.