سلام
آقا این چای و بیسکوئیت یک صفایی داره که نگو!

دلم نیومد شما را بدون حال و قال رها کنم!


بیخود نیست چرچیل وقت مخصوصی برای چای و بیسکوئیت می گذاشت!

 چای

 جای شما خالی!

بفرماین!