و سالی را تحویل می دهیم و سالی نو را تحویل می گیریم...
 
نایب الزیاره دوستان هستم.

 

ممنون از ابراز محبت همه شما!!!