گر من ز می مفانه مستم٬ هستم

گر عاشق و رند و می پرستم٬ هستم

هر طایفه ای زمن گمانی دارد

من زان خودم چنانکه هستم٬ هستم