سلام

و باز حسین پناهی

...

به کلیسا می روم

و روبروی علفهای روییده بر دیوار کهنه می ایستم

و تمام گناهان خود را یکجا اعتراف می کنم

بخشیده خواهم شد به یقین

علفها بی واسطه با خدا در گفتگویند...