روخانه زخم جاریست

هر کسی سهم خود بردارد و از صحنه رود

زخمها جاریست چه خوب باشیم چه بد!

صحنه پیوسته بپاست

زخم خوریم و زخم زنیم!

های... دوستان

در درون هر زخم٬ مرهم ها روانند

در درون هر مرهم زخم ها جاریست

این چه سری است عجیب!                           زخم زنیم یا مرهم!

فیلم رودخانه مرموز مرا به نوشتن جملات زیر هدایت کرد!

تا چه مقبول اقتد و چه پیش آید

باز هم می نویسم...