روزی فرا می رسد که بلاهت را لطافت را آرزو کنیم!

روزی فرا می رسد که به خود بگوییم:  چمن نیاز به نوازش دارد٬ صدایش بلند است.

روزی فرا می رسد که دریا را لمس کنیم٬ پاهایمان خیسی دریا را لمس کند

روزی فرا می رسد که به آواز پرندگان پاسخ دهیم!

روزی فرا می رسد که به خورشید نگاه کنیم!

روزی فرا می رسد که خلقت جهان را از خدا بپرسیم!  که چگونه؟

روز اول خورشید...

آسمان ...

زمین ...

و آخر در روز هشتم لطافت و بلاهت  آفریده شدند.