و لبخندی از سر دوستی

و دوستی از برای لبخند

و باز آسمان را می بینم آبی آبی...

و پرندگانی بسیار ریز که اگر چشم از آنان بر دارم٬ گمشان می کنم

جیک جیک زیبای پرندگان

هی....

و دلی دارم که پرواز پرندگان را دوست دارد

گم می شوم در پرواز پرندگان در آسمان

و یاد این نوشته می افتم:

در نظر کسانی که پرواز را نمی فهمند تو هر چه اوج می گیری کوچکتر می شوی

و می خندم ... خنده ای از سر دوستی