و کوک می کنم خود را برای مواجه با آنچه زندگی می خوانندش...

... مردانگی... مرد شدن!

و پتک سنگین واقعیت!

هی....

و رفتار تضاد آمیز بشر در برابر زندگی...٫

{ ان الانسان خلق هلوئا٬ اذا مسه الشر جذوعا و اذا مسه الخیر منوعا...}