و زمین را از بالا نگاه می کنم...

قلب زمین می تپد اما با درد...

و یاد حسین پناهی می افتم که می گفت:

کهکشانها کو زمینم؟

زمین کو وطنم؟

وطن کو خانه ام؟

خانه کو مادرم؟

مادر کو کبوترانم؟

معنی این همه سوال چیست؟ من گم شده ام در تو یا تو گم شده ای در من ای زمان؟

یادش به خیر ...