و کودک گل فروش در سرمای خیابان به من لبخندی زد...

و من لبخند او را لبخندی زدم.

« لطفا لبخند بزنید.... ممنون عکس شما گرفته شد»...

و باز لبخندی دیگر ...

غافل از اینکه این لبخند را رفتگر خیابان روی تیر چراغ برق می بیند

... و لبخند مرا لبخند می زند.

ایده اصلی این مطلب رو از رادیو جوان شنیدم

و باز هم می نویسم...