هیچ می دانی آرام ترین نقطه یک گرداب کجاست؟

هیچ میدانی هنگام خشم چونان دریایی طوفانی هستی؟

و وقتی تصمیم می گیری که به فرمان خشمت گوش دهی آنوقت تبدیل به گردابی شدید می شوی؟

هی....

می دانی هنگامی که هیچ کس نمی تواند جلوی تو را بگیرد٬ آرامترین تقطه تو درون توست؟....

کافیست لحظه ای به درون خود نگاهی بیافکنی! ببینی چه می گوید!

 من سالهاست که عصبانی نشده ام؟

هیچ کس حرف مرا نمی فهمد! مخصوصا او!

دیگر نمی توانم حرفهایش را تحمل کنم!!!!

چرا به حرفهای من گوش نمی کنی؟

با من باش تا بر تو نباشم!

...

هیچ می دانی آرامش تو همان دریای آرام توست!!!

هی...

آرامترین نقطه طوفان چشم آن است. اوج طلاطم در اوج آرامش!!!

دریایتان آرام!!!

چشم طوفانتان باز!!! ( از چشم خارج نشوید)

و باز هم می نویسم....