و باز هم از نوشته هايم....

گويند که مرشد می گفت: دل از همه چيز خالی کن شايد چشمت باز شود و آدم شوی! شايد!

ليک زيبايی دخول روح است که در دست ما نيست اما مقدمات آن مهم است که در دست مخلوق باشد.....

همراهی رانده شده با نفس و توجيهات بی اندازه زيبای او!!!!

حال اگر روح بخواهد بيايد اما از مقدمات خبری نباشد!!!!

آخسر الخاسرين

فعلا