ای روزگاران بگذر! که من ياد می کنم شاديها را٬ غمها را٬ حسرتها را و گريه های کودکی را. بگذر که غم فراق با فراق زمان بيشتر جلا می يابد.

تا آدميزاد چه بشنود و چه بيانديشد و چه ببپوشد و چه بياشامد!

و اين است فلسفه لذت بردن بشريت برای از ياد بردن روزی که تو آنها را دوست داشتی!

ای خالق زمان

و ای خدای همگان

 حتی گناهکاران