سلام

ديروز برای دوستی زدم: ما مدعيان شکستن تعصبات؛ بر ادعای خود متعصبيم!

او هم جواب داد: اما تفاوتمان در ابزارهای شکستن است؛ و تفاوت ديگرمان در محصول شکستن!

و باز هم صبر تا آنچه از دل برايد بازگويم!