سلام

 و من زاده شدم. روزی که بدنيا آمدم آسمان آبی بود و آبی بودن آسمان نشانی بود که از کجا آمدم و به کجا می روم. و امروز روز اول زندگانی روحم است.